دانش صنعت

یادداشت های زباله آشپزخانه

2019-01-23

توصیه می شود که تنها باقی مانده های مواد غذایی آلی با محتویات آب بیشتر در ضایعات زباله های مواد غذایی قرار گیرد تا ورود زباله های معدنی به خط لوله فاضلاب به حداقل برسد.

 

مقادیر زیادی مواد زائد مواد غذایی یا زباله های مواد غذایی (مانند استخوان ها) بایستی روشن شود و سپس در زباله قرار داده شود تا احتمال برداشت گیرنده کاهش یابد.

 

بلافاصله پس از دفع زباله های مواد، آب را خاموش نکنید. بقایای زباله خرد شده باید جریان آب خاصی داشته باشد تا به لوله فاضلاب برسد.

 

برش خوراک زباله مواد غذایی گیر کرده است و سوئیچ حفاظت از بار اضافی قطع شده است. ماده خارجی در سر برش گیر کرده باید ابتدا تمیز شود و سپس کلید بازنشانی باید فشرده شود. از سوئیچ بازنشانی به طور پیوسته برای نشت آب استفاده نکنید.


0574-87656294
sales@nbsuoken.com